Październik 22 2019 08:39:44

Terminarz rekrutacji
Terminarz rekrutacji

Terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2018
Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z dnia 30 stycznia 2018r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum oraz publicznej szkoły ponadpodstawowej - branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2018/2019 na terenie województwa podkarpackiego

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

7.05 – 11.06.2018 r.

10 – 31.07.2018 r.

7 – 11.05.2018 r.1

10 – 16.07.2018 r.1

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy2

7.05 – 27.06.2018 r.

10.07 – 7.08.2018 r.

3

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy2

 

 

do 31.05.2018 r.

 

 

 

Do 3.08.2018 r.

 

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 ustawy2

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych jeżeli program nauczania realizowany w szkole lub oddziale wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, o którym mowa w art. 20f ust. 5 ustawy2

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy2

do 4.06.2018 r.

3.08.2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 20j ust 1 ustawy2

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 20f ust. 5 ustawy2

5

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

22 – 26.06.2018 r.
do godz. 1500

 

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

29.06.2018 r.
do godz. 1000

22.08.2018 r.
do godz. 1000

7

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

29.06 – 6.07.2018 r.

22 – 24.08.2018 r.

8

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

9.07.2018 r.
do godz. 1000

27.08.2018 r.
do godz. 1000

9

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

10.07.2018 r.

27.08.2018 r.

1 Dotyczy szkół: sportowych, mistrzostwa sportowego, ogólnodostępnych z oddziałem sportowym, dwujęzycznych, ogólnodostępnych z oddziałem dwujęzycznym, realizujących program nauczania wymagający od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji

2 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) w brzmieniu przed 26 stycznia 2017 r.

Nawigacja
Oferta 2018-19

Profil matematyczno-fizyczny

Profil geograficzno-matematyczny-

Profil informatyka z robotyka

Profil humanistyczno-prawniczy

Profil lingwistyczno-medialny

Profil medyczno-ratowniczy

Profil wojskowo-mundurowy

Dokumenty naboru

Kryteria naboru

Terminarz naboru

21,692 unikalne wizyty PA